Kirken i Rauma
Rauma kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Hen kirke
19:00 Lysmesse
Eid kyrkje
søndag 12 desember
Voll kyrkje
Grytten kirke
tirsdag 14 desember
Grytten kirke
fredag 24 desember
Rødven kyrkje
Øverdalen kirke
Innfjorden bedehuskapell
Kors kirke
Holm kyrkje
Grytten kirke
Hen kirke
lørdag 25 desember
Eid kyrkje
Voll kyrkje
Grytten kirke
søndag 26 desember
Hen kirke
fredag 31 desember
Hen kirke

Gravferd

Å miste et menneske man er glad i, er trist og vondt. Mange tanker og følelser som kommer opp når noen dør. Samtidig er det mange praktiske forhold som må ordnes, og mange avgjørelser som må tas. På denne siden finner du litt informasjon når det gjelder de valgene som må tas.

I Rauma foregår de fleste begravelser i kirkene. Kirken tilbyr seremoni og oppfølging for sine medlemmer. Dersom man ønsker gravferdsseremoni i regi av et annet trossamfunn, så tar man kontakt med dette trossamfunnet. Disse seremoniene kan foregå fra andre lokaler enn kirkebyggene. I Rauma kommune er det ikke eget tilrettelagt livssynsåpent seremonilokale, men Rådhussalen eller Rauma kulturhus kan benyttes.

Rauma kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet for Rauma kommune, og forvalter gravplassene i Rauma kommune på vegne av hele lokalsamfunnet. Kirkelig fellesråd er forpliktet til å imøtekomme alle kommunens innbyggerne, slik at deres tros– og livssyn kan ivaretas i forbindelse med gravferden på gravplassen.

Rauma kommune ved gartnertjenesten gjør den praktiske jobben med graving, stell og vedlikehold på gravplassene i Rauma. Dette er i henhold til avtale mellom Rauma kommune og Rauma kirkelig fellesråd.
Ønsker du å komme i kontakt med gravplassforvaltingen kan du ringe 71 22 74 70 (betjent mandag –fredag kl.10.00 – 14.00) eller sende epost til postmottak@rauma.kirken.no  


Gravplasser i Rauma

Holm kyrkjegard ved Holm kyrkje, Holm
Holm gamle kyrkjegard, Holm
Sandnes gravplass, Holmemstranda
Rødven kyrkjegard med minnelund ved Rødven kyrkje og stavkyrkje, Rødven
Eid kyrkjegard ved Eid kyrkje, Eidsbygda
Hen kirkegård ved Hen kirke, Isfjorden
Åndalsnes gravplass, Åndalsnes
Grytten kirkegård med minnelund ved Grytten kirke, Veblungsnes
Kors kirkegård ved Kors kirke, Marstein
Øverdalen kirkegård ved Øverdalen kirke, Verma
Innfjorden gravplass, Innfjorden
Voll kyrkjegard med minnelund, Måndalen.

Minnelundene ved Grytten og Rødven har både navnet og anonymt gravfelt. Ved Voll er det navnet gravfelt.
Ved minnelundene settes det ned urner.

Begravelse

Ved seremonier i kirken benyttes Den norske kirkes liturgi. Dette dekker salmer, bibeltekster, minneord, osv. Mer informasjon om  liturgien finnes på den Norske Kirkes hjemmeside, under overskriften https://kirken.no/nb–NO/gravferd/ .
Ved en vanlig begravelse blir kisten fraktet ut på kirkegården etter seremonien i kirken. Der er det sang, skriftlesing, jordpåkastelse, senking av kisten, og velsignelse. Sanger i en kirkelig gravferd skal normalt velges fra salmeboken. Pårørende velger som hovedregel sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest.

Enkelte ganger velger familien å gjennomføre en kremasjon i forkant av en begravelse; urnebegravelse. Dette er en ordinær begravelsesseremoni med en nedsettelse av urnen ute på kirkegården rett i etterkant av seremonien inne i kirken.
 
Bisettelse

En bisettelse er et alternativ til begravelse. Seremoniene bisettelse og begravelse i Den Norske kirke er helt like, bortsett fra at i bisettelsen blir jordpåkastelsen gjennomført inne i kirken. Etter seremonien blir kisten  brakt til bårebilen og fraktet til krematorium  istedenfor for en grav på kirkegården. Krematoriene i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og Ålesund. I etterkant av en bisettelse vil det bli en urnenedsettelse eller askespredning.

 

Urnenedsettelse

De tilsatte ved kirkelig fellesråd bistår ved urnenedsettelser. Dersom de etterlatte ønsker det, kan de være til stede. Hovedregelen er at dette gjøres ved en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros– og livssynssamfunn vil også kunne bistå dersom de etterlatte ønsker det. Gravferdsbyråene kan også være tilstede der de etterlatte gjør avtale om det.

Askespredning

Askespredning er alternativet til kiste– eller urnebegravelse på gravplass.

Asken kan spres over åpent sjø eller fjell. Dette krever en særskilt godkjenning. Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken. Tillatelse kan også gis når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Det gis ikke mulighet for å få navn og dato på gravminne på gravplassen dersom askespredning blir valgt. 


Vedtekter og priser

Her finner du vedtektene for gravplassene i Rauma, samt satser for feste og gravlegging:

Vedtekter for gravplassene i Rauma
Satser for feste og gravlegging i Rauma 2021


Gravstellavtaler

Man kan inngå gravstellavtale gjennom kirkekontoret. Gravstellet utføres av gartnertjenesten i Rauma kommune. Når man inngår en gravstellavtale, signerer man en avtale med de ønskede tjenester. Kirkelig fellesråd oppretter så en konto i gravstellavtalens navn, og ansvarlig for gravstellavtale overfører avtalt beløp til kontoen. Beløpet bør minimum dekke 5 års stell. Fremtidig festeavgift kan også settes inn på kontoen. Det trekkes årlig fra kontoen for utført tjeneste i henhold til avtalen. Avtalen opphører når midlene er oppbrukt, dersom det ikke overføres mer midler.

Gravstellkontrakt 2021